Mesures de seguretat

  • Recomanacions i instruccions generals
  • Protocol específic
  • Aforament i condicions de venda

Recomanacions i instruccions generals

Mesures i recomanacions del Festival per a la prevenció de contagis per la malaltia del COVID-19

La Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya  ha establert una sèrie de mesures i recomanacions per evitar contagis del virus Sars-Covid-2 (Covid-19), durant la celebració del festival.

Les mesures i recomanacions afecten a totes les activitats del festival i a totes les persones que participen en les mateixes, com a convidats / acreditats, treballadors propis o aliens i públic. Aquestes són les següents:

01/

Mascareta

És obligatori portar sempre posada la mascareta. Assegureu-vos d’anar al Festival amb mascaretes de recanvi. Es recomana l’ús de mascaretes FFP o KN95. L’ús de màscares amb vàlvula d’exhalació s’equipararà a un no ús de mascareta, així que està prohibit el seu ús.

El no compliment de l’etiqueta respiratòria pot derivar en una expulsió de les instal·lacions de festival.

02/

Menjar i beure

Recordem que està totalment prohibit menjar i beure a les sales de cinema.

03/

Aforament i localitats

Totes les sales seran ocupades en un percentatge no superior al 70% del seu aforament (aquest percentatge podria canviar per indicació de les autoritats competents). La distància de seguretat habitual queda modificada per l’ús constant de mascareta durant tota la sessió; la preassignació dels seients i la sectorització dels mateixos.

A les sales de projecció, les butaques seran numerades i es preassignaran les localitats. És imprescindible ocupar durant tota la sessió la butaca assignada i evitar el màxim els desplaçaments. No és permès cap canvi de seient.

04/

Entrades i sortides

Les entrades i sortides s’han de fer sempre mantenint distàncies de seguretat. Igualment, els agraïm que observin les indicacions del personal de sala per a l’entrada i evacuació correcta de cada espai.

05/

Sales

Totes les sales seran ventilades i desinfectades conforme a les recomanacions de les autoritats sanitàries. Les ràtios, maquinàries, substàncies i temps d’ús o intervenció estan recollides en el protocol general, on es poden consultar.

 

Les sales comptaran amb instruments de mesura de diòxid de carboni, per controlar permanentment que la qualitat de l’aire compleix amb les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries, a fi d’evitar possibles càrregues víriques en l’ambient.

 

Hi ha punts per a la desinfecció freqüent de mans al seu abast.

06/

Higiene i seguretat

Són d’obligat compliment les mesures d’higiene i seguretat que se seguiran durant la celebració del Festival.

 

Ha de seguir, en tot moment, les indicacions del personal del Festival. Un comportament de risc pot suposar que l’organització decideixi l’expulsió d’un recinte o, fins i tot, hagi de posar-lo a disposició de l’autoritat policial, si comporta un risc greu per a la salut d’altres persones.

 

Recordeu que s’ha d’abstenir d’anar al festival si ha estat diagnosticat com a positiu pel COVID-19, o té sospites que pugui estar-ho. Acudir al festival sent coneixedor/a d’estar infectat pot suposar un delicte contra la salut pública.

Si vostè es troba indisposat durant la seva estada al Festival

En cas de manifestar símptomes evidents compatibles amb la malaltia per COVID-19, ha de prendre les mesures establertes a la normativa vigent:

– Aïllar-se al seu domicili o lloc de residència (habitació d’hotel).

– Posar-se en contacte amb els serveis o autoritats sanitàries.

Si vostè decideix comunicar-nos aquesta situació de contagi actual o potencial, o és detectada pel nostre personal, l’haurem d’aïllar. Aquesta acció es realitzarà de manera discreta i en un lloc còmode i segur per a vostè i la seva intimitat, preferiblement al seu domicili (Sitges o àrea d’influència), l’habitació on es troba allotjat o la que li proporcionem, si fos necessari.

Procedirem, a continuació, a posar en coneixement dels corresponents serveis sanitaris la situació, sempre de manera que es respecti el seu anonimat i privacitat, perquè ens donin les instruccions que s’hagin de seguir a partir d’aquell moment.

No podem retenir-lo contra la seva voluntat, excepte per instrucció de les autoritats o en cas de que vostè hagi estat confirmat com a persona contagiada per COVID-19. Per tant, en cas de contagi potencial, si no es vol sotmetre a aquest procediment podrà abandonar les instal·lacions del festival prèvia signatura de la declaració que se li lliurarà, arribat el cas, i sense perjudici de les accions i mesures que l’organització del festival es vegi obligada a dur a terme en compliment de la legalitat vigent.

Protocol específic

Aforament i condicions de venda

L’aforament màxim garantit a totes les sales cinematogràfiques de la 54ª edició del Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és del 70% (aquest percentatge podria canviar per indicació de les autoritats competents). Igualment, s’han creat espais diferenciats i sectoritzats entre el públic general i l’acreditat professional.

Condicions de venda

La compra d’entrades implica l’acceptació de les següents condicions generals:

MOLT IMPORTANT: a més de les presents condicions generals, seran d’aplicació les normes específiques en aplicació dels protocols per la prevenció de contagis per COVID-19, per a l’entrada i permanència en els recintes del festival.

01/

En cas d’una reclamació de devolució, la FUNDACIÓ PRIVADA SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA es responsabilitza de la mateixa. Una vegada adquirida l’entrada no s’admeten canvis ni devolucions.

02/

En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, la devolució de l’import es realitzarà en els termes que ho comuniqui l’organització en un màxim de 15 dies.

03/

L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts oficials de venda.

04/

Una vegada adquirida l’entrada no s’admetran canvis ni devolucions de l’import.

05/

No es restituirà l’entrada en cas de pèrdua, deteriorament, robatori o destrucció.

06/

Les entrades adquirides amb descompte o tarifa especial hauran de justificar aquest dret mitjançant un document acreditatiu en l’accés a la sala. En cas de no presentar la justificació corresponent no tindran validesa.

07/

En accedir al recinte, el públic podrà ser sotmès a un registre segons la llei. No està permesa l’entrada amb tots aquells objectes que puguin ser de consideració perillosos per l’organització. Es reserva el dret d’admissió.

08/

L’admissió queda supeditada al fet de disposar d’una entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l’entrada perdrà els seus drets al sortir del recinte. És potestat de l’organització permetre l’accés al recinte un cop començada la funció.

09/

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte. En cas d’anul·lació l’organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.

10/

Les reclamacions sobre la realització, alteració o anul·lació de l’espectacle s’han d’adreçar a la organització presentant l’entrada.

11/

És obligació per al client llegir les característiques i particularitats de cada espectacle.

12/

El preu de l’entrada inclou l’IVA vigent.

Condicions específiques relatives a la prevenció de contagis per COVID-19

01/

Les condicions d’accés i permanència en el recinte estan subjectes a la normativa vigent en matèria sanitària per prevenir els contagis per COVID-19, i poden partir modificacions en funció de l’aprovació de noves normes que modifiquin les condicions vigents en el moment de compra de l’entrada.

02/

L’organització proporcionarà informació exhaustiva sobre els accessos, circulació, evacuació i normes de comportament durant l’esdeveniment a través de la seva pàgina web, xarxes socials i mitjans electrònics proporcionats per la persona compradora. Es recomana que les persones que hagin d’assistir a l’esdeveniment estiguin atentes a totes aquestes comunicacions. En qualsevol cas, en el recinte existiran elements informatius, amb idèntic contingut, relatius als deures d’obligat compliment per a les persones assistents mentre romanguin al recinte. Per la seva major seguretat, i de la resta de persones que assisteixin a l’esdeveniment, la persona compradora de l’entrada accepta expressament rebre avisos de l’organització a través dels mitjans electrònics facilitats per aquesta persona, que rebran la mateixa protecció de dades que la proporcionada per a les dades utilitzades en el procés de compra de l’entrada. (veure polítiques de privacitat aquí).

03/

És el deure de tota persona tenidora d’una entrada seguir les normes generals per a la ciutadania previstes per prevenir contagis: tota persona contagiada està obligada a no assistir a l’esdeveniment. L’incompliment d’aquest deure pot derivar en responsabilitats penals per atemptar contra la salut pública.

04/

En el cas d’adquisició d’entrades per a un grup de persones, la persona compradora està obligada a comunicar a TOTES les persones per a les quals adquireix l’entrada, els deures relatius a la prevenció de contagis per COVID-19 que es recullen en aquest apartat. Totes les persones assistents estan subjectes a aquestes normes.

05/

L’organització podrà impedir l’entrada o la permanència al recinte a tota persona contagiada o amb símptomes compatibles amb la COVID-19 i estarà obligada a activar els protocols que corresponguin per alertar a les autoritats sanitàries per tal que determinin les accions a emprendre. En aquest sentit, la persona assistent, que estigui en aquestes circumstàncies s’haurà de sotmetre a les indicacions de la organització fins que l’Autoritat pública competent adopti les decisions que corresponguin.

06/

És obligatori seguir les normes de comportament i aquelles que estableixi l’organització per prevenir contagis per COVID-19. Aquestes normes son aplicables des de que la persona accedeix als punts de control d’accés i fins que abandona el recinte. L’incompliment greu de les normes pot comportar l’expulsió del recinte de la persona infractora, amb la pèrdua a qualsevol dret de devolució de l’import abonat, i sense perjudici que el seu comportament pugui ser notificat a les autoritats competents per si és constitutiu d’infracció administrativa o delicte.

Scroll to Top